Privacybeleid ZV Canisius

Voor je ligt het privacybeleid van Vereniging Zeeverkenners Canisius (hierna te noemen: “ZV Canisius” of “ons” of “wij”).

ZV Canisius neemt jouw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: de“AVG”).

Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 23 september 2021. Wij behouden ons het recht voor dit Privacybeleid eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ons privacybeleid worden bekendgemaakt via onze website: www.zvcanisius.nl. We raden je daarom aan om onze website regelmatig te raadplegen.

In dit Privacybeleid lichten wij toe:

 1. welke persoonsgegevens wij verzamelen en op welke manier;
 2. voor welke doeleinden en om welke redenen wij jouw persoonsgegevens verwerken;
 3. hoe lang wij jouw persoonsgegevens bewaren;
 4. met wie wij jouw persoonsgegevens delen;
 5. hoe jouw persoonsgegevens worden beschermd;
 6. de rechten waarover jij (als betrokkene) beschikt;
 7. foto- en/of videomateriaal;
 8. hoe je contact met ons op kan nemen.

1. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Basisgegevens zoals je voor- en achternaam, tussenvoegsel;
 • Contactgegevens zoals je e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
 • Alle overige op jou betrekking hebbende persoonsgegevens die je ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.

Wij verzamelen deze persoonsgegevens omdat je deze aan ons hebt verstrekt. Bijvoorbeeld als je het “Ledenformulier ZV Canisius” invult en naar ons opstuurt. Alle gegevens die jij daarop invult, slaan wij beveiligd op en zijn voor ons raadpleegbaar.

2. WAAROM VERWERKEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

ZV Canisius kan je persoonsgegevens om de volgende redenen gebruiken:

 • Voor de administratie van je lidmaatschap (bij zowel ZV Canisius als Scouting Nederland);
 • voor een goed en veilig verloop van jouw deelname en kampen en andere activiteiten van ZV Canisius;
 • voor marketingactiviteiten, zoals nieuwsbrieven en andere marketingcommunicatie die voor jou van belang kan zijn.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

 • De uitvoering van een overeenkomst;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting; – gerechtvaardigd belang;
 • jouw toestemming.

3. HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

ZV Canisius bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden of om aan wet- en regelgeving te voldoen.

4. MET WIE DELEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS MOGELIJK?

In beginsel delen we jouw persoonsgegevens met niemand. Wel bestaat de mogelijkheid dat we je persoonsgegevens moeten delen met toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Derden aan wie wij jouw persoonsgegevens (moeten) verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. ZV Canisius is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door deze derden.

5. HOE WORDEN JOUW GEGEVENS BEVEILIGD?

ZV Canisius heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Mocht je vragen hebben over de beveiliging van je persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, wordt je verzocht contact met ons op te nemen via info@zvcanisius.nl

6. WELKE RECHTEN HEB JE ALS BETROKKENE?

Je beschikt als betrokkene over een aantal rechten:

 • Het recht op inzage. Dit betekent dat je een verzoek kan doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van je verzameld hebben;
 • Het recht op rectificatie of verbetering van je gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Het recht op verwijdering van je persoonsgegevens. Daarbij dien je er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij verplicht zijn je gegevens te bewaren om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van je persoonsgegevens. Nogmaals, er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij wettelijk bevoegd zijn om niet aan je verzoek te voldoen;
 • Het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat je het recht hebt om je gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Daarbij heb je het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen profiling;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens);
 • Het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Nogmaals, er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij bevoegd zijn uw gegevens te blijven verwerken, met name indien de verwerking daarvan een vereiste is om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen.

7. FOTO- EN/OF VIDEOMATERIAAL

ZV Canisius plaats foto’s van activiteiten op social media (Facebook, Instagram), onze website www.zvcanisius.nl en uitingen in print (flyers, persberichten). Daarbij houden we te allen tijde oog voor de persoonlijke levenssfeer van al onze leden. We conformeren ons aan de richtlijn die Scouting Nederland hanteert voor gebruik van foto’s en video’s.

U kunt uw keuze in de toekomst altijd aanpassen. Uw keuze nemen we op in de ledenadministratie.

7. HOE KAN JE CONTACT OPNEMEN?

Mocht je nog nadere informatie willen of vragen of klachten hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan kun je schriftelijk contact met ons opnemen via info@zvcanisius.nl